Kvalitets- & Miljöpolicy

Information om vår kvalitets- & miljöpolicy

Carstore är en del av Hedin Bil koncernen, och omfattas av det arbete inom kvalitet och miljö som koncernen arbetar med. Nedan följer mer information om detta. Det finns också ytterligare information här.

Hedin Bil har som vision att koncernens tjänster och produkter ska påverka miljön så lite som möjligt och därmed bidra till en hållbar utveckling.

Kvalitets- och miljöfrågorna är två mycket viktiga områden i Hedin Bils strävan att ta hänsyn till koncernens samtliga intressen i hela sin affärsverksamhet. Sedan 2005 innehar Hedin Bil-koncernen certifikat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Målsättning­en med företagets systematiska kvalitets- och miljöarbete är att det dagliga arbetet genomsyras av omsorg om miljö, hälsa och kvalitet och att våra arbetsplatser upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Med engagerade och ansvarstagande medarbetare och ledare stärks företagets konkurrenskraft och varumärke.

Syftet med denna policy är att säkerställa att samtliga våra enheter vidtar åtgärder för att ständigt förbättra verksamheten samt minska miljöbelastningen och förebygga föroreningar med utgångspunkt i våra betydande miljöaspekter.

Företagets ambition är att vårt systematiska kvalitets- och miljöarbete skall resultera i en långsiktig lönsamhet för fortsatt utveckling. Vårt arbete skall bidra till att våra övergripande kvalitets- och miljömål nås och kan sammanfattas med att:

 

Vi överträffar kundens förväntningar

Vårt mål är att medarbetarna ska agera ambassadörer för vårt varumärke och i varje möte överträffa kundens förväntningar. Vi ser kundbemötande i världsklass som ett kraftigt konkurrensmedel. Våra ledord, trygghet, trovärdighet och tillgänglighet, tyder på att varje kund ska känna sig sedd och betydelsefull. Detta skall genomsyra vårt beteende i alla situationer där vi möter kunder och också övriga relevanta intressenter, externa som interna.

 

Vi minskar vår miljöbelastning genom samverkan

Genom en aktiv samverkan mellan ledning, chefer, medarbetare, leverantörer, myndigheter och branschorganisationer säkerställer vi att vår miljöbelastning minskas och att föroreningar förebyggs. Miljöfarliga ämnen skall omhändertas och återvinnas eller bearbetas på ett långsiktigt och miljömässigt korrekt sätt.

 

Vi överträffar externa krav

Vi betraktar gällande lagstiftning, bindande krav och förväntningar som en nedersta gräns för vårt arbete. Vi uppmanar våra medarbetare, kunder, samarbetspartners och övriga intressenter att alltid ha höga förväntningar på vårt arbete.

 

Vi tar ansvar

Våra medarbetare är engagerade och tar ansvar för alla moment av det arbete som utförs. Våra chefer står för ett tydligt och synligt ledarskap. Alla anställda följer rutiner och regler, och uppmärksammar och rapporterar möjliga förbättringar samt brister i våra processer.

 

Vi har en tydlig ansvarsfördelning

Vårt systematiska kvalitets- och miljöarbete utgår från en tydlig ansvarsfördelning. Vi driver verksamheten framåt genom en aktiv målstyrning med syfte att ständigt förbättra vår prestanda. Vi följer regelbundet upp det vi kommit överens om att göra.

 

Vi har hög kompetens

Vi säkerställer att våra chefer och medarbetare har rätt kompetens för att kunna styra och bidra i kvalitets- och miljöarbetet. Vi ställer höga krav på samarbetspartners och leverantörer.