Policy för kameraövervakning


Flera av våra anläggningar är utrustade med kameror i syfte att förhindra och utreda brott. Nedan kan du läsa om vilka uppgifter vi samlar in, vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dem. 

Sammanfattning

Som ett komplement till vår integritetsspolicy har vi upprättat denna policy för kamerabevakning avseende våra anläggningar. Lagstiftningen som reglerar hur kamerabevakning får ske framgår av Dataskyddsförordningen (GDPR) och regleras i Sverige även genom Kamerabevakningslagen (2018:1200).

Vilka uppgifter samlar vi in och vad är ändamålen med behandlingen?

Flera av våra anläggningar är utrustade med kamerabevakning som omfattar inspelning av bildupptagning med ljudljudupptagning. Om en person kan identifieras genom bildupptagningen eller ljudupptagningen utgör inspelningen en personuppgift.

Syftet med kamerabevakningen och behandlingen av inspelat material är att förhindra och utreda brott. Genom kamerabevakningen hoppas vi kunna öka säkerheten och tryggheten för vår personal, samt att skydda våra tillgångar.


Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för att vi behandlar dina personuppgifter i samband med kamerabevakningen är en s.k. intresseavvägning (i enlighet med art. 6 p. 1. f) i Dataskyddsförordningen. Vi har gjort bedömningen att behovet av kamerabevakningen är större än det intrång i den personliga integriteten som kamerabevakningen medför för de personer som besöker anläggningen. Vår bedömning är gjord med särskild hänsyn till det faktum att våra anläggningar är obemannade under större delen av dygnet och för att därigenom kunna tillse en säker miljö för vår personal och våra tillgångar, samt att kamerabevakningen endast sker på begränsade ytor. Vidare har vi säkerställt att endast ett begränsat antal personer har tillgång till det inspelade materialet och kommer endast använda det inspelade materialet enligt de ändamål som angivits ovan.


Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas endast så länge det är nödvändigt i förhållande till de ändamål som framgår av denna policy, dock längst 14 dagar. Därefter raderas det inspelade materialet. Vi kan komma att spara materialet längre än 30 dagar om det behövs för att följa lagkrav eller tillvarata rättsliga intressen, t ex om det skulle behövas för en pågående juridisk process.

Vem har tillgång till inspelningarna?

Vi har säkerställt att endast ett begränsat antal anställda har tillgång till det inspelade materialet. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga av företag som vi anlitar avseende bevakning, säkerhet, kamerasystem, felanmälan och kundsupport. Dessa parter får inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla de tjänster de anlitats för och enbart på de villkor som vi har angivit. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet, t ex vid polisanmälan eller fullgörande av rättslig process.

Om du har några frågor angående vår behandling av personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress dataprivacy@hedinmobilitygroup.com

Dina rättigheter

• Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. 
• Du har rätt att inkomma med en begäran om att vi rättar eller raderar dina personuppgifter. 
• Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter 
• Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter
• Om du vill klaga på hur dina personuppgifter hanteras har du möjlighet att inkomma med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten:

Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm